Library

 

Jedrzej Sniadecki published all his works while living in Vilnius. In this Library you will find a bibliography of all 42 titles, including their fragments, additional publishing and translations.

 

Books

1799

1. Mowa o niepewności zdań i nauk na doświadczeniu fundowanych przy otwarciu nauk w Szkole Głównej litewskiej z roku 1799 na rok 1800. Wilno : Drukarnia akademicka, 1799. – 21 p. Mowa Pdf

1800

2. Początki chemii stosownie do teraznieyszego tey umieiętności stanu dla pozytku uczniów i słuchaczów ułożone y za wzor lekcyi akademickich słuzyc maiące. – Wilno: Druk. Akademicka, 1800. – T. 1. – X, 401 p.; T. 2. – 326, [38] p.

 1804

3. Teorya jestestw organicznych. – Warszawa : Druk. nr 646, 1804. – T. 1. – 264 p.

1805

4. O rozpuszczeniu : rzecz do Towarzystwa Królewskiego Przyjaciół Nauk w Warszawie. Posłane w maju roku 1805 prez (…). – Wilno : Nakł. i druk. J. Zawadzkiego, 1805. – 45 p.

1807

5. Początki chemii dla uźycia słuchaczów akademickich (…). – [Wyd. 2-ie]. – Wilno : Nakł. i druk. J. Zawadzkiego, 1807. – T. 1. – XVI, 530 p. ; T. 2. – 353 p.

1810

6. Theorie der organischen Wesen / aus dem polnischen überssetz von J. Moritz. – Königsberg bei Unzer : [s. n.], 1810. – T. 1. – 265 p.

1808

7. Roszprawa o nowym metallu w surowej platynie / odkrytym przez Jędrzeja Śniadeckiego (…) czytana na publiczném posiedzieniu Imperatorskiego Unywersytetu Wilenskiego dnia 28 czerwca 1808. – Wilno : Nakł. i druk. J. Zawadskiego, 1808. – 45 p.

1811

8. Teorya jestestw organicznych. – Wilno : Druk. J. Zawadskiego, 1811. – T. 2. – 454 p.

1816–1817

9. Początki chemii dla użycia słuchaczów przy Imperatorskim Wileńskim Uniwersytecie / ułożoneprzez Jędrzeja Śniadeckiego; Wyd 3-ie, powiększone i popr. – Wilno ; Warszawa : Nakł. i druk. J. Zawadzkiego, 1816–1817. – T. 1. – 1816. – IX, 368 p. ; T. 2. – 1817. – 517 p.

1821

10. Theorie der organischen Wesen / aus dem polnischen Urschrift überssetzt von A. Neubig. – Nürnberg : Verl. der C. H. Zeh’schen Buchhandlung, 1821. – XXVIII, 163 p.

1825

11. Théorie des êtres organisés, renfermant les généralités de la vie organique / par André Sniadecki ; traduit du polonais par J. J. Ballard; J. M. Dessaix. – Paris : Chez gabon et compagnie, libraries, 1825. –XV, 283 p.

1838

12. Teorya jestestw organicznych / prez Jędrzeja Śniadeckiego, radzcę stanu, akademika i profesora Kliniki w Cesarskiéj Medyko-Chirurgicznéj Akademii Wilenskiéj, kawalera orderów Świętéj Anny drugiéj klassy z cesarską koroną i Świetego Włodzimérza trzeciego stopnia, członka wielu towarzystw uczonych. – Wilno : Druk. Dyecezialnéj u XX. Missionarzy, 1838. – T. 1. – XV, 210 p. ; T. 2. – III, 201 p. ; T. 3. – XIV, 194 p.

1840

13. Dzieła Jędrzeja Śniadeckiego / M. Baliński. – Warszawa : Nakł. A. E. Glücksberga, 1840. T. 1. – 285, [2] p.
Turinyje: Przemowa wydawcy, p. 5–10; Życie Jędrzeja Śniadeckiego, p. 11–88; O fizyczném wychowaniu dzieci, p. 91–285; T. 2. – 318, [2] p.
Turinyje: O pokormach, napojach i sposobie życia w ogólności we względzie lekarskim, p. 7–58; Krótki wykład systematu Galla z przyłączeniem niektórych uwag nad jego nauką, p. 61–88; O gorączce, p. 89–128; Krótkie opisanie gorączki, jaka panowała w roku 1812 i 1813 tak w mieście Wilnie, jako i w całéj Litwie, p. 129–149; Niektóre wiadomości o żółtéj gorączce, p. 151–173; Co jest. irrytacya?, p. 175–195; O wyziewach jadowitych i zarazach, p. 197–229; O przypadkach pozornéj śmierci i sposobach przywracania tak obumarłych osób do źycia, p. 231-290; O ogniu wszczynającym się w ciałach żyjących i ich pogorzeniu, p. 291–302; Niektóre uwagi o krowiej ośpie a mianowicie o szczepeniu jéj owcom, p. 303–313; Uwagi p. Dupuytren o niektórych gazach duszących, p. 314–318. T. 3. – 282, [2] p.
Turinyje: Przemowa do Dziennika Medycyny, Chirurgii i Farmacii przez Cesarskie Towarzystwo Lekarskie w Wilnie (…), p. 5–22; Postrzeżenia tyczące się sposobu léczenia tak nazwanego krupu czyli zapalenia krtani, p. 23–41; Niektóre postrzeżenia tyczące się chorób konwulsynych, biorących początek z cierpień kolumny pacierzowey, p. 42–64; Jak niekiedy choroby płuc udają cierpienia szpiku pacierzowego, p. 65–73; Przypadek wściekliczny bez ukąszenia, p. 74–80; Szczególny przypadek zatszymania uryny (Ischuria), podany przez Dra Karola Hastings (…), p. 80–92; O zatrzymaniu uryny z przyczyny kamienia jednéj nérki, p. 93–113; Pisma fizyczno-chemiczne (Jakuba Józefa Winterl wykład cztérech pierwiastków nieorganicznego Przyrodzenia, p. 117–142; Uwagi nad traktatem początkowej fizyki R. J. Haüy (…), p. 143–164; Objasnienie niektórych punktów w nauce o ciepliku : rzecz na posiedzieniu Akademickiem Uniwesytetu Wileńskiego (…), p. 165–177; Postrzeżenie nader wiełkiego gradu, z przyłączeniem niektórych uwag nad jego teoryą, p. 178–186; O żelazie meteorycznem Rzeczyckiém, p. 186–247; O potrzebie połączenia nauki Stosunków chemicznych z teoryą Rozpuszczania, p. 213–232; List do redaktora Pamiętnika Warszawskiego o tworzeniu nowych wyrazów naukowych (…), p. 232–247; Pisma rozmaite (Mowa o niepewności zdań i nauk na doświadczeniu fundowanych przy otwarciu nauk w Szkole Głównej litewskiej z roku 1799 na rok 1800, p. 251–269; List do redaktora Dziennika Wileńskiego, z powodu wyjątku z dzieła Pani Stael-Holstein „O niemcach“ (…), p. 270–282). T. 4. – 192, [1] p.
Turinyje: Przedmowa wydawcy, p. 5–8, Próżniacko-filozoficzna podróż po bruku, p. 11–192. T. 5. – 161, [1] p.
Turinyje: [Tęsinys] Próżniacko-filozoficzna podróż po bruku. T. 6 – 198, [2] p.
Turinyje: [Pabaiga] Próżniacko-filozoficzna podróż po bruku, Pisma szubrawskie.

1855

14. Fizyczne wychowanie dzieci / dzieło Jędrzeja Śniadeckiego ; wydanie Kazimiera JózefaTurowskiego. – Sanok : Nakł. i druk. K. Pollaka, 1855. – IV, 149, [1] p.

1856

15. O fizyczném wychowaniu dzieci. – Wilno : Nakł. A. Assa, 1856. – 251, [1] p.

1861

16. Teorya jestestw organicznych. – Wilno : Nakł. i druk. J. Zawadzkiego, 1861. – T. 1–3. – XXIII, 377 p.

1867

17. *Uwagi o fizycznem wychowaniu dzieci. – Poznań : Wyd. K. Rzepeckiego, 1867. – VIII, 206 p.

1903

18. Przemowa do Krótkiego Rysu Chemii dla uźytku szkól narodowych Xsięstwa Warszawskiego / z rękopismu wydał i wstępem poprzedził A. Wrzosek. – Warszawa : [S. n.], 1903. – 15 p.

1905

19. Teorya jestestw organicznych: wydanie jubileuszowe zawierającą rys życia Jędrzeja Śniadeckiego i krótki rozbiór jego Teoryi. – Poznań : Nakł. Nowin Lekarskich, 1905. – LXVI, [6], 219 p.
Turinyje: Wrzosek, Adam. Zarys życia Jędrzeja Śniadeckiego i krótki rozbiór jego „Teoryi jestestw
organicznych“, p. VII–L.

1908

20. Pisma satyriczne / do druku przygotował i przedmową opatrzył A. Wrzosek. – Warszawa : Druk Ed. Nicz i Ska, 1908. – T. 1. – 155 p.; T. 2. – 165 p.;T. 3. – 170 p.

1920

21. O fizycznym wychowaniu dzieci / sporądził Alfred Tom ze słowem wstępnem Janusza Korczaka. – Warszawa : Nakł. Wyd-wa Książka Polska, 1920. – VIII, 146 p.
1938

22. Inwentarz zakładu chemii Dawnego Uniwersytetu Wiłeńskiego / zapoczątkowany przez Jędrzeja Śnideckiego w r. 1797 i doprowadzony do końca przez Ignacego Fonberga ; opracował i wstępem opatrzył K. Sławiński. – Warszawa : Polskie Powszechne Tow-wo, 1938. – 143 p. : lent., iliustr.

1952

23. Wybór pism naukowych i publicystycznych / opracował i komentarzami opatrzył Bolesław Skarżyński. – [Warszawa] : Panstw. Wyd-wo Naukowe, 1952. – 448, [1] p. – A. Sniadeckio darbų sąrašas: 71 pavad.
Turinyje: Przemowa do Początków chemii, p. 103–106; Teorya jestestw organicznych [fragmentas], p. 109–231; Przemowa do Dziennika Medycyny, Chirurgii i Farmacii, p. 258–269; Co to jest irrytacya, p. 271–287; O pokarmach, napojach i sposobie życia w ogólności we względzie lekarskim, p. 289–313; Fizyczne wychowanie dzieci : [fragmentas], p. 315–357; List do redaktora Wiadomości Brukowych, p. 385–389; Dalszy ciąg postrzeżen włóczęgi–Guliwera, p. 390–396; Jeszcze postrzeżen włóczęgi–Guliwera, p. 397–402; Znowu postrzeżenia włóczęgi–Guliwera, p. 403–411; Wyprawa na wieś, p. 413–421.

1956

24. O fizycznym wychowaniu dzieci / opracował i wstępem opatrzył Wincenty Okoń. – Wrocław : Zakład im. Ossolińskich : Wyd-wo PAN, 1956. – 135, [1] p. : portr., iliustr.
Turinyje: Okoń, Wincenty. Jędrzej Śniadecki i jego epoka. Dzieło o fizycznym wychowaniu dzieci : niektóre problemy pedagogiczne w dziele Jędrzeja Śniadeckiego, p. V–XXX.

1962

25. *Wiadomości Brukowe : wybór artykulów / wybrał i oprac. Zdisław Skwarczyński. – Wrocław; Kraków : Zakł. Narodowy im. Ossolińskich Wydaw., 1962. – (Biblioteka Narodowa. Seria 1, nr 178).

1990

26. O fizycznym wychowaniu dzieci / ze wstępem Macieja Demela. – Kraków : AWF, 1990. – XXXI, [1], 131 [4] p. : portr.

1997

27. O fizycznym wychowaniu dzieci / ze wstępem Macieja Demela. – Gdańsk : Wyd-wo uczelniae AWF w Gdańsku, 1997. – 131, [4] p. : portr.

2000

28. Teorya jestestw organicznych. – Bydgoszcz : Wyd-wa Uczelniane Akad. Techniczno-Rolniczej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, 2000. – Faksimilinis leidinys. – T. 1. – XV, 210 p. ; T. 2. – III, 201 p. ; T. 3.– XIV, 194 p.

2002

29. O fizycznym wychowaniu dzieci / opracował i wstępem opatrzył Wincenty Okoń. – Warszawa : Wyd-wa Akademickie „Żak“, 2002. – 147, [1] p. – (Biblioteka Żródeł do Historii Wychowania).

2004

30. Chemijos pradmenys / iš lenkų kalbos vertė: Emilija Ivaškevič, Mudis Šalkauskas; spaudai parengė, įžanginį straipsnį ir straipsnį anglų kalba parašė Birutė Railienė. – Vilnius : Vilniaus univ. l-kla, 2004. – 322 p. : lent. – ISBN 9986–19–622–1.

 

 

Articles

1805

31. Doświadczenia i postrzeżenia o bielieniu plócen i innych matery lnianych : czytane nas posedzeniu Akademii Berlińskiej przez P. Hermstäd wyjęte z Annales de chymie 1805 nr 164 // Dziennik Wileński. – 1805, t. 3, nr 8, p. 337–360.

32. Jakuba Józefa Winterl wykład cztérech pierwiastków nieorganicznego Przyrodzenia // DziennikWileński. – 1805, t. 1, nr 3, p. 39–65.

33. Krótki wykład systematu Galla, z przylączeniem niektórych uwag nad iego nauką. – Iliustr. //Dziennik Wileński. – 1805, t. 1, nr 1, p. 16–43.

34. List dra Franciszka Pacchiani, profesora fizyki w Pizie do Wawrzyńca Pignotti, historyografa królewskiego / [paaiškinimus rašė] J. S. // Dziennik Wileński. – 1805, t. 2, nr 4, p. 25–35.

35. Niektóre uwagi o krowiej ospie, a mianowicie o szczepieniu jey owcom // Dziennik Wileński. – 1805, t. 2, nr 4, p. 1–10.

36. Niektóre wiadomosci o żółtej gorączce // Dziennik Wileński. – 1805, t. 1, nr 2, p. 49–70.

37. O ogniu wszczynaiącym się w ciałach żyiących, i o ich pogorzeniu // Dziennik Wileński. – 1805, t. 1, nr 2, p. 70–80.

38. O przypadkach pozornéy śmierci i sposobach przywracania tak obumarłych osób do życia // Dziennik Wileński. – 1805, t. 5, nr 9, p. 487–513.

39. Przemowa / J. S. // Dziennik Wileński. – 1805, t. 1, nr 1, p. 1–5.

40. Uwagi o fizycznem wychowaniu dzieci // Dziennik Wileński. – 1805, t. 2, nr 5, p. 1–32; nr 6, p. 113–145; t. 3, nr 7, p. 225–247.

41. Uwagi p. Dupuytren, o niektórych gazach duszących // Dziennik Wileński. – 1805, t. 2, nr 5, p. 68–79.

42. Wiadomości o życiu i dziełach Schillera // Dziennik Wileński. – 1805, t. 3, nr 7, p. 302–307.

43. Wiadomości rozmaite : [apie J. B. Biot, 1771–1862] / J. S. // Dziennik Wileński. – 1805, t. 1, nr 3, p. 103–107.

1806

44. O przypadkach pozorney smierci i sposobach przywracania tak obumarlych osób do życia // Dziennik Wileński. – 1806, t. 2, nr 10, p. 25–54; nr 11, p. 110–131.

45. O sposobie wyrabiania wodki z kartofli : [wyięte z Annales de Chimie, nr 167] // Dziennik Wileński / J. S. – 1806, t. 4, nr 11, p. 165–173.

46. Uwagi nad traktatem początkowej fizyki R. J. Haüy, dziełém przeznaczonem za elementarne wliceach francuskich, tudzież nad iego tłumaczeniem przez X. Aloizego Korzeniewskiego. – Rec. kn.: Haüy R. J. Traktat początkowy fiziki (…) : dzieło przeznaczone dla nauki w lyceach francuskich. Wilno, 1806 // Dziennik Wileński. – 1806, t. 4, nr 10, p. 267–295.

1808

47. O rozpuszczaniu : [Ludwik Osiński czytał rozprawę Jędrzeja Śniadeckiego] // Gazeta Korespondenta Warszawskiego i Zagranicznego. – 1808, nr 42, dodatek [1808–05–24], p. 547–548.

48. Rzecz o rozpuszczaniu / przez Jędrzeja Sniadeckiego, Członka Towarzystwa Przyiaciół Nauk // Roczniki Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciól Nauk. – T. 5 (1808) p. 521–554.

1809

49. О новом металле, найденном в зернах платины // Технологический журнал. – 1809, т. 6, ч. 4, p. 81–98.

1815

50. Mości panie Redaktorze! List do redaktora Dziennika Wilenskiego : [w związku z ogłoszeniem w Dzienninku Wileńskim wyjątku z działa pani Stael-Holstein O niemcach, zle tłumaczonego i malo ważnego] // Dziennik Wileński. – 1815, t. 1, nr 14, p. 393–404.

51. O pokarmach, napoiach i sposobie życia w ogólności we względzie lekarskim // Dziennik Wileński. – 1815, t. 2, nr 8, p. 174–187; nr 9, p. 258–278; nr 10, p. 384–400.

52. Objasnienie niektórych punktów w nauce o ciepliku : rzecz na posiedzieniu Akademickiem Uniwesytetu Wileńskiego dnia 15 marca 1815 roku czytana przez (…) // Dziennik Wileński. – 1815, t. 1, nr 4, p. 379–390.

53. Postrzeżenie nader wiełkiego gradu, z przyłączeniem niektórych uwag nad jego teoryą // Dziennik Wileński. – 1815, t. 2, nr 7, p. 100–107.

1816

54. Logogryf // Tygodnik Wileński. – 1816, t. 1, nr 14, p. 237.

1817

55. Mości Panie Redaktorze! / Bogumił Uważnicki, Szliachcic Oszmianski // Wiadomości Brukowe. – Wilno, 1817, nr 56, p. 232–235.

56. Mości Panie Redaktorze : [list Jędrzeja Śniadeckiego o tworzeniu nowych wyrazów, zwlaszcza w chemii prez Alex. Hr. Chodkiewicza] // Pamiętnik Warszawski Czyli Dziennik Nauk i Umiejętności. – R. 3, t. 8 (1817), p. 385–401.

57. O pokarmach, napoiach i sposobie życia w ogólności, we względzie lekarskim. – Perspausdinta iš: Dziennik Wileński, 1815 // Pamiętnik Lwowski. – 1817, sierp. (t. 5, nr 28), p. 289–305; wrześ. (t. 6, nr 21), p. 3–28; paźdz. (t. 7, nr 22), p. 85–106.

1818

58. Dalszy ciąg postrzeżen wlóczegi Guliwera // Wiadomości Brukowe. – 1818, nr 59, p. 9–12.

59. Jeszcze spostrżenia włócęgi Guliwera // Wiadomości Brukowe. – 1818, nr 68, p. 45–47.

60. Korespondencya // Wiadomości Brukowe. – 1818, nr 14, p. 131–134.

61. Krótkie opisanie gorączki, jaka panowała w roku 1812 i 1813 tak w miaście Wilnie, tak i w calej Litwie // Pamiętniki Towarzystwa Lekarskiego Wileńskiego. – T. 1 (1818), p. 79–101.

62. [O mleku zielonem : w związku z artykulem Augusta Becu] // Pamiętniki Towarzystwa Lekarskiego Wileńskiego. – T. 1 (1818), p. 207–208.

63. O potrzebe połączenia nauki stosunków chemicznych z teorya rozpuszczenia : rzecz czytana na posiedzieniu naukowem Imperatorskiego Wileńskiego Uniwersytetu d. 15 grudnia 1817 // Dziennik Wileński. – 1818, t. 1, nr 1, p. 2–20.

64. O zatrzymaniu uryny z przyczyny kamienia jednéj nérki // Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Wileńskiego. – T. 1 (1818), p. 167–191.

65. Pisma periodyczne // Wiadomości Brukowe. – 1818, nr 76, p. 77–80.

67. Próżniacko-filosoficzna podróż po bruku. Dzieło powazne // Wiadomości Brukowe. – 1818, nr 97,p. 161–166.

68. Przedmowa do Szubrawstwa // Wiadomości Brukowe. – 1818, nr 99, p. 171–174.

69. Rozdział bez wyprawy : ból głowy // Wiadomości Brukowe. – 1818, nr 105, p. 195–198.

70. Synonimy : clowiek słuszny; dostojny; godny; zacny; uczciwy; poczciwy // Wiadomości Brukowe. –1818, nr 79, p. 89–91.

71. Wyprawa Druga // Wiadomości Brukowe. – 1818, nr 102, p. 183–186.

72. Z logiki: co jest rozum: rozmowa w Niemieży // Wiadomości Brukowe. – 1818, nr 66, p. 37–40.

73. Z medycyny: Juromania. Choroba nie nowa, ale ciężka, dotąd przez żadnego lekarza nie opisana // Wiadomości Brukowe. – 1818, nr 83, p. 105–108; nr 84, p. 109–111; nr 85, p. 113–115.

74. Znówu postrzeżenia wlóczęgi Guliwera // Wiadomości Brukowe. – 1818, nr 86, p. 117–120.

1819

75. Doniesienie ciągnie się dalej : pierwsze posiedzienie Sentymentalnego Towarzystwa // Wiadomości Brukowe. – 1819, nr 111, p. 10–14.

76. Filozoficzny Próżniak Wileński Warszawskiemu Świstkowi zdrowia, spokojnego snu i smacznego apetytu // Tygodnik Polski. – T. 2, nr 22 (1819), p. 195–206; t. 7, nr 141, p. 397–409.

77. Jeszcze wyprawa szósta. Jedziemy na Kalwarya // Wiadomości Brukowe. – 1819, nr 137, p. 119–122.

78. Osnowa Konstitucyi dla Towarzystwa Literackiej Dobroczynności // Wiadomości Brukowe. – 1819, nr 150, p. 171–174.

79. Pochwała Włóczęgi // Wiadomości Brukowe. – 1819, nr 128, p. 82–86.

80. Próżniacko-filozoficzna podróż po bruku : dzieło poważne // Wiadomości Brukowe. – 1819, nr 140, p. 131–134; nr 154, p. 187–190.

81. Siódma wyprawa niewielka, ale wielki filozoficzny traktat // Wiadomości Brukowe. – 1819, nr 154, p. 187–190.

82. Ustawy Sentymentalnego Towarzystwa // Wiadomości Brukowe. – 1819, nr 115, p. 31–34.

83. Wyprawa czwarta // Wiadomości Brukowe. – 1819, nr 120, p. 51–54.

84. Wyprawa VIII, alsbo ś. Marcin // Wiadomości Brukowe. – 1819, nr 157, p. 199–202.

85. Wyprawa piąta // Wiadomości Brukowe. – 1819, nr 126, p. 75–78.

86. Wyprawa szósta. Zielone świątki // Wiadomości Brukowe. – 1819, nr 132, p. 99–102.

87. Wyprawa trzecia // Wiadomości Brukowe. – 1819, nr 109, p. 1–5.

1820

88. Druga lekcya w Trockach // Wiadomości Brukowe. – 1820, nr 189, p. 113–116.

89. Rozmaitość, szyli : ni to, no owo // Wiadomości Brukowe. – 1820, nr 201, p. 163–166.

90. Rozmyślanie w dzień zaduszny // Wiadomości Brukowe. – 1820, nr 205, p. 179–182.

91. S. Jerzy // Wiadomości Brukowe. – 1820, nr 181, p. 81–84.

92. Towarzystwo Sentymentalne // Wiadomości Brukowe. – 1820, nr 174, p. 53–56.

93. Trecia lekcya w Trockach // Wiadomości Brukowe. – 1820, nr 209, p. 195–198.

94. Wielkie odkrycie w Trockach // Wiadomości Brukowe. – 1820, nr 196, p. 33–36.

95. Znowu wyprawa – i krótkie zastanowienie się nad napisami // Wiadomości Brukowe. – 1820, nr. 193, p. 129–132.

1821

96. Dokonczenie mojej historyi // Wiadomości Brukowe. – 1821, nr 247, p. 141–144.

97. Dokończenie wyprawy nocnej // Wiadomości Brukowe. – 1821, nr 224, p. 49–52.

98. Moja historya, czyli żywoty Hilaryusza próżnaika-filozofa // Wiadomości Brukowe. – 1821, nr 240, p. 113–116.

99. Noc i wyprawa nocna // Wiadomości Brukowe. – 1821, nr 220, p. 33–36.

100. Obwieszczenie / Bogumił Aquafontis, herbu Łopata // Wiadomości Brukowe. – 1821, nr 263, p. 205–208.

101. Pochwała światłych ludzi i miast // Wiadomości Brukowe. – 1821, nr 232, p. 81–84.

102. Wyprawa na wieś // Wiadomości Brukowe. – 1821, nr 235, p. 93–96.

1822

103. Dalszy ciąg raportu szlachcica na łopacie // Wiadomości Brukowe. – 1822, nr 284, p. 73–76.

104. Lament i rapport szlachcica na łopacie // Wiadomości Brukowe. – 1822, nr 277, p. 45–48.

105. O żelazie meteorycznem Rzeczyckiém // Dziennik Wileński. – 1822, t. 1, nr 4, p. 481–506.

1830

106. Krwatoki / Ję. S. // Dziennik Medycyny, Chirurgii i Farmacji. – T. 1, nr 4 (1830), p. 539–541.

107. Niektóre postrzeżenia tyczące się chorób konwulsyynych, biorących początek z cierpień kolumny pacierzowey // Dziennik Medycyny, Chirurgii i Farmacji. – T. 1, nr 2 (1830), p. 175–198.

108. O gorączce // Dziennik Medycyny, Chirurgii i Farmacji. – T. 1, nr 3 (1830), p. 335–371.

109. O solniku wapna, sposobie robienia i wielorakiem jego użyciu // Dziennik Medycyny, Chirurgii i Farmacji. – T. 1, nr 3 (1830), p. 390–405.

110. Postrzeżenia tyczące się sposobu léczenia tak nazwanego krupu czyli zapalenia krtani / Jęd. Sniadecki // Dziennik Medycyny, Chirurgii i Farmacji. – T. 1, nr 1 (1830), p. 1–20.

111. Postrzeżenie o krwotokach dziecinnych przez dra Reynell Coates / J. S.// Dziennik Medycyny, Chirurgii i Farmacji. – T. 1, nr 4 (1830), p. 541–560.

112. Przemowa / J. S. // Dziennik Medycyny, Chirurgii i Farmacji. – T. 1, nr 1 (1830), p. V–XVIII.

113. Szczególny przypadek zatszymania uryny (Ischuria), podany przez Dra Karola Hastings (The London Medical and Physical Journal. Juny, 1829) // Dziennik Medycyny, Chirurgii i Farmacji. – T. 1, nr 2 (1830), p. 248–257.

1831

114. Wypis z protokółu posiedzeń Komitetu Medycznego : 1831–04–13, z powodu okazania się w Wilnie epidemicznie panuiącey choroby cholera morbus // Kurier Litewski. – 1831, 24 kwiet. (nr 49), p. 1–2.

1837

115. O wyziewach jadowitych i zarazach // Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego. – T. 1, nr 3 (1837), p. 395–429.

116. Przypadek wściekliczny bez ukąszenia // Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego. – T. 1, nr 3 (1837), p. 430–437.

1839

117. Co jest irytacya? // Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego. – Nr 2 (1839), p. 41–63.

1897

118. Postrzeżenia włóczęgi Gulliwera / ogłoszone prez Bogumiła Uważnickiego, Szlachcica Oszmianskiego // Księgi humoru polskiego. – Petersburg, 1897. – T. 3, p. 157–177.
Turinyje: 1. Odezwa do redaktora Wiadomości brukowych; 2. O wyspie i mowie Kukuryków; 3. Co się dzieje na wyspie Peroradzie? 4. Znowce p państwie Laputy i koniec postrzeżeń włódczęgi Gulliwiera.

119. Sentymentalne Towarzystwo : [wstęp z „Podróży próżniacko-filozoficznej po bruku“] / Szubrawiec Sotwaros. – Portr. // Księgi humoru polskiego. – Petersburg, 1897. – T. 3, p. 142–157.

1898

120. [Wybór fragmentów pism] : Teorya jestestw organicznych; Mowa o niepewności zdań i nauk, na doświadczeniu fundowanych, przy otwarciu nauk w Szkole Głównej Litewskiej z. r. 1799 na r. 1800; O fizychnem wychowaniu dzieci / [prierašo autorius] Z. Kramsztyk. – Portr. // Krytyka Lekarska – Warszawa, 1898, r. 2, nr 1, p. 1–18.
Turinyje: Z teoryi jestestw organiczny, p. 3–12; Z mowy niepewności zdań i nauk, na doświadczeniu fundowanych, p. 12–15; Z rozprawy „o gorączce“, p. 15–16; Z rozprawy „O fizicznem wychowaniu dzieci“, p. 17; Z „Próżniacko-filozoficznej padróży po bruku, siódna wyprawa“, p. 18.

1910

121. Mowa o niepewności zdań i nauk na doświadczeniu fundowanych przy otwarciu nauk w Szkole Głównej litewskiej z roku 1799 na rok 1800 // Chemik Polski. – Warszawa, 1910, nr. 19.

1926

122. Ocena dzieła Ignacego Fiałkowskiego p. t. „Początki chirurgji“ / z rękopisu wydał S. Trzebiński // Archiwum Historji i Filozofji Medycyny Oraz Historji Nauk Przyrodniczych. – T. 5, z. 1 (1926), p. 60–67.

1930

123. Memoriał w sprawie zalożenia klinik na wydziale lekarskim w Szkole Glównej Litewskiej / z rękopisu wydał i wstępem zaopatrzył A. Wrzosek // Archiwum Historji i Filozofji Medycyny. – T. 10, nr 1 (1930), p. 118–128.

1964

124. Teorya jestestw organicznych : [fragmenta : Istota życia; Człowiek] // Polska myśl filosoficzna. Oświecenie. Romantyzm. – Warszawa, 1964. – P. 214–233.

1979

125. Organinių būtybių teorija : [fragmentas] / straipsnį apie autorių ir komentarą parašė R. Plečkaitis // Filosofija Vilniaus universitete, 1579–1832. – Vilnius, 1979. – P. 168–188, 197.

1988

126. Organinių būtybių teorija : [fragmentas]. – Atspausdinta iš: Filosofija Vilniaus universitete, 1579–1832 / vertė, straipsnį apie autorių parašė R. Plečkaitis // Lietuvos ateizmo istorijos chrestomatija: religijos kritika, laisvamanybė ir ateizmas Lietuvoje. – Vilnius, 1988. – P. 150–167.

1996

127. Andriejus Sniadeckis (1768–1838). Materijos pagrindas – kūrybinė jėga : [fragmentas iš Organinių būtybių teorijos, sk. 20–23] // Lietuvos filosofinė mintis : chrestomatija / sudarė ir parengė G. Mikelaitis. – Vilnius, 1996. – P. 80–81.

2005

128. Organinių būtybių teorija, 1804 : [pratarmė] // Railienė Birutė. Andrius Sniadeckis. – Vilnius, 2005. – P. 77–82.